Home רואה חשבון הגשת דוח שנתי למס הכנסה המדריך המלא – רו”ח ינאי בוני

הגשת דוח שנתי למס הכנסה המדריך המלא – רו”ח ינאי בוני

by YANAY BONEY
דוח שנתי למס הכנסה

לקבלת ייעוץ בהגשת דו"ח שנתי לחץ ===>

 

 

מי חייב בהגשת דוח?

 

1 – תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס או טרם מלאו לא 18 בתחילת שנת מס , אך היתה הכנסה בשנת 2020 בסך של 81,220 או יותר .

2 – בן זוג שאיננו “בן זוג רשום” .

3 – תושב חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת במס בישראל .

4 – אדם שבשנת המס מכר זכות מקרקעין או עשה פעולה באיגוד .

5 – חובת הגשת דוח לעיניין נאמנות :

 *נאמן בנאמנות תושב ישראל.

 *נאמן שהיתה לו הכנסה או נכס בישראל.

 *יוצר או נהנה.

 *יוצא מייצג או נהנה מייצג .

 *נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים שנכסי הנאמנות בה אינם מתחת ל 500,000 ₪ .

 *בעל שליטה.

 *יחיד הטוען שאינו תושב ישראל .

 *תושב ישראל שביצע העברה כספים לחו”ל מעל 500,000 ₪ או יותר .

 *מי שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דין וחשבון .

 

הוראות מיוחדות בדבר פטור מהגשת דין וחשבון על הכנסה :

ישנן תקנות מיוחדות הפוטרות מהגשת דין וחשבון על הכנסה , ובתנאי שלא יעלו על תקרות שנקבעו, במקרים הבאים :

1 – משכורת .

2 – דמי שכירות .

3 – הכנסות חוץ .

4 – הכנסות מריבית , ממכירת ני”ע .

5 – הכנסה מקצבת חוץ – קבצה המתקבלת מחו”ל.

6 – הכנסה מאנרגיה מתחדשת (ממכירת חשמל) .

 

 

מי חייב בהגשת דוח?

 

1 – תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס או טרם מלאו לא 18 בתחילת שנת מס , אך היתה הכנסה בשנת 2020 בסך של 81,220 או יותר .

2 – בן זוג שאיננו “בן זוג רשום” .

3 – תושב חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת במס בישראל .

4 – אדם שבשנת המס מכר זכות מקרקעין או עשה פעולה באיגוד .

5 – חובת הגשת דוח לעיניין נאמנות :

 *נאמן בנאמנות תושב ישראל.

 *נאמן שהיתה לו הכנסה או נכס בישראל.

 *יוצר או נהנה.

 *יוצא מייצג או נהנה מייצג .

 *נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים שנכסי הנאמנות בה אינם מתחת ל 500,000 ₪ .

 *בעל שליטה.

 *יחיד הטוען שאינו תושב ישראל .

 *תושב ישראל שביצע העברה כספים לחו”ל מעל 500,000 ₪ או יותר .

 *מי שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דין וחשבון .

 

הוראות מיוחדות בדבר פטור מהגשת דין וחשבון על הכנסה :

ישנן תקנות מיוחדות הפוטרות מהגשת דין וחשבון על הכנסה , ובתנאי שלא יעלו על תקרות שנקבעו, במקרים הבאים :

1 – משכורת .

2 – דמי שכירות .

3 – הכנסות חוץ .

4 – הכנסות מריבית , ממכירת ני”ע .

5 – הכנסה מקצבת חוץ – קבצה המתקבלת מחו”ל.

6 – הכנסה מאנרגיה מתחדשת (ממכירת חשמל) .

 

 

מי חייב בהגשת דוח?

 

1 – תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס או טרם מלאו לא 18 בתחילת שנת מס , אך היתה הכנסה בשנת 2020 בסך של 81,220 או יותר .

2 – בן זוג שאיננו “בן זוג רשום” .

3 – תושב חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת במס בישראל .

4 – אדם שבשנת המס מכר זכות מקרקעין או עשה פעולה באיגוד .

5 – חובת הגשת דוח לעיניין נאמנות :

 *נאמן בנאמנות תושב ישראל.

 *נאמן שהיתה לו הכנסה או נכס בישראל.

 *יוצר או נהנה.

 *יוצא מייצג או נהנה מייצג .

 *נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים שנכסי הנאמנות בה אינם מתחת ל 500,000 ₪ .

 *בעל שליטה.

 *יחיד הטוען שאינו תושב ישראל .

 *תושב ישראל שביצע העברה כספים לחו”ל מעל 500,000 ₪ או יותר .

 *מי שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דין וחשבון .

 

הוראות מיוחדות בדבר פטור מהגשת דין וחשבון על הכנסה :

ישנן תקנות מיוחדות הפוטרות מהגשת דין וחשבון על הכנסה , ובתנאי שלא יעלו על תקרות שנקבעו, במקרים הבאים :

1 – משכורת .

2 – דמי שכירות .

3 – הכנסות חוץ .

4 – הכנסות מריבית , ממכירת ני”ע .

5 – הכנסה מקצבת חוץ – קבצה המתקבלת מחו”ל.

6 – הכנסה מאנרגיה מתחדשת (ממכירת חשמל) .

לקבלת ייעוץ בהגשת דו"ח שנתי לחץ ===>

דוח שנתי למס הכנסה
רו"ח חיפה משרד רואה חשבון בצפון

לקבלת ייעוץ בהגשת דו"ח שנתי לחץ ===>

על אף הפטור מהגשת הדוח בהתאם לאמור לעיל , לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון אם נתקיים לגביו אחד מהסעיפים הבאים:

 

1 – הנישום או הבן זוג הינם בעל שליטה .

2 – ההכנסה החייבת כללה חלק חייב במס ממענק עקב פרישה , מעבודה או עקב מוות .

3 – ההכנסה כללה שכר ספורטאים.

4 – בני זוג נשואים אינם רשאים לדרוש חישוב בנפרד של מס על ההכנסות.

5 – מי שבחזקתו ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים : תושב חוץ למעט חברה הנסחרת בבורסה ,נכסים חוץ בשווי מעל 1,855,000 ₪ , חשבונות בתאגידי חוץ בסכום של יותר מ 1,855,000 ₪ .

6 – מי שהיה חייב בהגשת דוח בשנת מס הקודמת , יהיה חייב בהגשת דוח גם בשנת המס הנוכחית , אלא אם כן פקיד השומה יפטור אותו מכך.

 

פטורים נוספים:

תושב ישראל שהכנסתו בשנת מס לא נבעה מעסק , עבודה או ממשלח יד , אלא מקורות אחרים כמו מכירת נכס או רכב יהיה פטור מהגשת דוח בתנאי שהכנסתיו לא עלו מעל 17,415 ₪ .

תושב חוץ שהייתה לו הכנסה שנבעה מישראל יהיה לו פטור מהגשת דוח , כמו עסק או משלח יד שפעילותיו נמשכים עד היום , משכורת , קצבה , ריבית דמי ניכיון או דיבידנד ודמי שכירות .

 

מי שמגיש דוח על הכנסתיו חייב לכלול את כל ההכנסות מכל מקור אחר .

 

הגשת דוח על פי דרישת פקיד השומה – מי שנדרש ע”י פקיד השומה להגיש דין וחשבון חייב לעשות כך , גם אם הוא פטור מהגשה .

 

יחיד החייב להגיש דוח מקוון – מי שבידיו הכנסה מעבודה ,עסק או משלח יד חייב להגיש את הדוח לפקיד שומה , זה יתבצע דרך האינטרנט או ע”י מייצגים בחיבור ישיר למערכת מחשב רשות המיסים .

 

נקבעו יחידים הפטורים מהגשת דוח מקוון:

מי שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה.

סך ההכנסות של כל אחד מבני הזוג לא עולה מעל 80,510 ₪ , ולשניהם ביחד סך כל ההכנסות לא יעלה על 161,020 ₪ .

 

החזר מס – נישום הדורש החזר מס ששילם ביתר ואינו חייב בהגשת דוח יכול להגיש בקשה להחזר על גבי טופס המהווה דוח מקוצר (מס’ 135) .

בני זוג – בן זוג רשום.

 

כהגדרתו בפקודת מס הכנסה כאדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם הבן זוג הנשוי לו.

פקיד השומה או בני הזוג רשאים לקבוע מי יהיה הבן זוג הרשום.

בני הזוג רשאים להחליט האם להגיש את הדוחות שיכלול את ההכנסות שלהם בנפרד או ביחד .

 

לקבלת ייעוץ בהגשת דו"ח שנתי לחץ ===>

משרד ינאי בוני נשמח לעמוד לשירותכם:

תנו לנו לחסוך מכם דאגות, לחצים מול הרשויות, קנסות , עיקולים והיטלים נוספים.

משרדינו פועל גם באופן הדיגיטלי , באמצעות כלים ותוכנות מהמתקדמים ביותר.

המיקום הגיאוגרפי של עסקיכם פחות רלוונטי גם אם מדובר במקום מרוחק יותר, מכיוון שכל העבודה תתבצע אונליין.

כל תהליך הדיגיטל חל מקליטת הייצוג של העוסק ברשויות בכפוף לחוק ועד קליטת החומר (הכנסות/הוצאות/נתוני שכר) באופן הדיגיטלי.

משרדינו מציע שירותים דיגיטליים כגון:

●שירותי ראיית חשבון הכוללים: הנהלת חשבונות/משכורות/ייצוג ודיווחים לרשויות
●הצהרות/השוואות הון
●דו”חות שנתיים לעוסקים פטורים/מורשים/חברות
●חוות דעת לבי עבודה
●חוות דעת לחלוקת רכוש
●ייעוץ לפיתוח עיסקי וליווי שוטף ע”י רו”ח
●החזרי מס ואיתור כספים אבודים
●תיאומי מס
●הנהלת חשבונות
●ייצוג מול הרשויות: ביטוח לאומי/מס הכנסה/מע”מ
●אישורים לעוסקים לצורך משכנתאות/הכרה מול התמ”ת
●שירות וליווי בפרישה לגימלאות
●סיוע בהוצאת כספים מקופות גמל ופנסיה כולל פטורים רלוונטיים

משרדינו מטפל גם במקרים דחופים ומורכבים

שירות שליחים יינתן במידת הצורך

Related Articles

Leave a Comment